Beleidsprioriteiten bestuurscoalitie Liedekerke 2019-2024

Beleidsprioriteiten bestuurscoalitie Liedekerke 2019-2024

Naar aanleiding van de installatievergadering van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen maakt de bestuurscoalitie CD&V Plus, Sp.a vooruit en Open Vld de prioriteiten bekend waarrond zij de komende legislatuur zal werken. Deze zullen ook de ankerpunten worden voor de opmaak van de beleidsplannen die later dit jaar uitgewerkt worden.

* De afwerking van de projecten die tijdens de voorgaande legislatuur werden voorbereid

* Het gezond houden van de gemeentefinanciën aan de hand van een realistisch financieel meerjarenplan en een analyse van in- en uitgaven, met het oog op een herziening van de fiscale druk

* Bij het opzetten van nieuwe projecten zullen de financiële haalbaarheid van het project en inspraak van de burger centraal staan

* Het waarborgen van een dynamische jeugd- en seniorenwerking en, voor zover nog niet verwezenlijkt, de realisatie of het verbeteren van de nodige faciliteiten hiertoe

* Het inzetten op een optimale ondersteuning van het verenigingsleven (sport, cultuur, jeugd, senioren, …)

* De bestaande sportinfrastructuur bestendigen en optimaliseren in functie van bestaande en nieuwe noden

* Het blijvend investeren in het cultureel aanbod en betreffende infrastructuur, zoals de bibliotheek , GC Warande en onze academies

* Het voeren van een lokaal sociaal beleid dat in het bijzonder naar de zwaksten en meest kwetsbaren in onze leefgemeenschap toegaat. Dit beleid zal de slagkracht van het OCMW verzekeren voor het vervullen van zijn kerntaken, maar ook het verderzetten van projecten om de integratie van nieuwe inwoners daadwerkelijk te bevorderen

* Het verhogen van de verkeersveiligheid en mobiliteit over het ganse grondgebied, waarbij voetgangers en fietsers als prioritair behandeld worden, in het bijzonder in de bestaande school-, sport en recreatieomgevingen. Die krijgt vorm via het realiseren van een globaal en innoverend mobiliteits- en circulatieplan

* Het opstarten van projecten gericht op het saneren en renoveren van verouderde buurten, het tegengaan van leegstand en verkrotting binnen de gemeente

* Het stimuleren en ondersteunen van de lokale economie in nauwe samenwerking met deze sector

* Een verduurzaming van de gemeente, zowel op vlak van de gemeentelijke dienstverlening en infrastructuur als op vlak van het vrijwaren en uitbouwen van de beschikbare groene zones in de gemeente

* Het invoeren van een burgerbegroting om burgers beslissingsrecht te geven over de planning en uitvoering van bepaalde specifieke beleidspunten (bv. inrichting van een nieuw speelplein)

* Een geslaagde integratie van nieuwkomers, dit zowel door het behouden en versterken van de intergemeentelijke integratiedienst en het inzetten op de verwerving van de Nederlandse taal

* Een proactief veiligheidsbeleid waarbij de wijkwerking van de politie wordt versterkt en ingezet wordt op buurtinformatienetwerken (BIN’s) in nauwe samenwerking met de politie- en gemeentelijke diensten.